ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        หมู่บ้านเขาชะอางค์เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต่อมามีประชาชนอพยพเข้ามาทำกินเพิ่มขึ้น        ทำให้หมู่บ้านขยายออกไปเรื่อยๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และรับจ้าง   ตามฐานะของแต่ละครอบครัว แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกัน ทุกหนแห่งคือการศึกษาซึ่งเป็นรากฐาน   อันสำคัญยิ่งของประเทศแรกๆ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก็ยังมีจำนวนน้อยผู้ปกครอง ก็ยังพอแก้ไขได้   โดยการไปรับส่งที่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งห่างจากหมู่บ้านเขาชะอางค์ ประมาณ 7 กิโลเมตร 
         เมื่อจำนวนเด็กมากขึ้นปัญหาต่างๆก็เกิดตามมา โดยเฉพาะเรื่องทำมาหากินเมื่อปัญหาเกิดจึงมีผู้ที่ เห็นความสำคัญ  และคิดที่จะช่วยเหลือ เพื่อขจัดปัญหา คุณจำนงค์ เฉลิมสุข ผู้ใหญ่อำนวย ชื่นปกรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   และผู้ใหญ่สิทธิโชค รุ่งไพบูลย์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง ซึ่งเป็น ผู้อุปการะสำนักสงฆ์เขาชะอางค์อยู่   ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ของสำนักสงฆ์และประชาชน ในหมู่บ้านขึ้น เพื่อที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้น และที่ประชุม   ได้มีมติให้ดำเนินการสร้างโรงเรียนขึ้น โดยใช้อาคารชั่วคราวของทางวัดซึ่งมีสภาพเป็นหลังคามุงด้วยจากเก่าๆ   เป็นที่เรียนและจ้างครูมาสอน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยโดย คุณอำนวย สิงโตโรจน์   เป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเงินมาจ้างครูสอน
          ต่อมาทางคณะกรรมการได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อทางการ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2522 โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนหมู่บ้านสวนป่าเขาชะอางค์” เป็นสาขาของโรงเรียน   บ้านคลองตาเพชร และให้ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา
          พ.ศ. 2523 ทางราชการให้ครูเพิ่มอีก 2 อัตรา ต่อมาทางคณะกรรมการเห็นว่าอาคารเก่าชำรุดเสียหายมาก ถ้าใช้เรียนต่อไปอาจเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ จึงพร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใหม่ โดยย้ายมาสร้างไว้ด้านติดกับถนน ซึ่งคุณจำนงค์ เฉลิมสุข บริจาคที่ดินให้ 24 ไร่
          พ.ศ. 2524 ทางราชการเพิ่มครูอีก 2 อัตรา และได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน   ออกค่าย อาสาพัฒนา มาสร้างอาคารชั่วคราวอีก 1 หลัง 
          พ.ศ. 2527 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบสปช.105/26 อีก 1 หลัง  จำนวน 4 ห้องเรียน และในปีนี้เอง ที่ทางราชการให้โรงเรียน หมู่บ้านสวนป่าเขาชะอางค์ เป็นเอกเทศและ   เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์” 
          พ.ศ. 2549 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
          พ.ศ. 2550 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 16 คน เป็นปีการศึกษาแรก   และดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน