กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิวนาถ วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสายฝน อาจอาสา
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา จันทะเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งฤดี ปัสสาสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรัตนาภรณ์ แคล้วคลาด
ผู้ช่วยครูผู้สอน