วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
 

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์เป็นโรงเรียนมาตรฐานท้องถิ่น การเรียนรู้คู่คุณธรรม
วิชาการ การกีฬาเลิศล้ำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน