ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรัตนาภรณ์ แคล้วคลาด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุรีพร วิทางจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสัญญา สุวรรณชัยรบ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนานัด ประทุม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายภูมิพัฒน์ โพธิ์สร้อย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรุ่งฤดี ปัสสาสิงห์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอาติยะ ชากิจดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภูริวัฒน์ แสนสระดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจริญญา หวังประสบกลาง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ว่าที่ ร.ต.ภูวิศ ขาวอุบล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุวรวิทย์ ทองบ่อ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกำพล ฤทธิ์กลาง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปองพล ภัสรานันท์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3