พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัย บุญตาม
พนักงานทำความสะอาด

นางจำเนียร ธรรมา
พนักงานทำความสะอาด

นายวิทยา แสงทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรพิน แหนงวงศ์
พนักงานทำความสะอาด

นางวิลัย พลนรา
แม่บ้าน

นางสาวบังอร ศรีวิโรจน์
แม่บ้าน

นางสาวธนพร เห้าอิ่ม
แม่บ้าน

นางสาวดวงหทัย หนูแก้ว
แม่บ้าน

นางสาวทัศนี ไชยศรีจันทร์
ภารโรง

นายบุญรอด หาชิต
ภารโรง

นางสาวอัมพร รุ่งเรือง
คนครัว

นายไพรวัลย์ แดงสวย
คนสวน

นายทวีศักดิ์ กองสี
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัช ทูลมณี
พนักงานรักษาความปลอดภัย