ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสายฝน อาจอาสา

หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายอดิศร นวลวัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญพร จันทร์ประโคน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปิยะณัฐ ชะบา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา พัฒนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวินิจ โกรธประโคน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสายฝน อาจอาสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนฤพล เขียนรูปครุฑ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัทธนันท์ ตันโห
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอนงค์นาฏ สุดลาวดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2