กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครู คศ.3

นางอุไรวรรณศ์ ปรีดาธนศักดิ์กุล
ครู คศ.3

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.3

นายธนานัด ประทุม
ครู คศ.2

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครู คศ.2

นายอดิศร นวลวัง
ครู คศ.2

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครู คศ.1