ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ

หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญญาลักษณ์ โกมาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจันทร์จิรา อะโรคา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิวนาถ วัฒนอุษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุกานดา จันทะเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวยุพิน เจริญศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติพงศ์ พิบูลย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวละออพรรณ โสรถาวร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายณฐณน วัฒนอุษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววารุณี ศรีวันชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุไรวรรณศ์ อัจฉรียเกียรติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายถวัลย์ เย็นเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2