ฝ่ายบริหารงาน

นายโกศล มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

นายบุญไชย สิงห์มหาไชย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุขสรร คำแสงดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
หัวหน้างานวิชาการ

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ
หัวหน้างานบุคลากร

นายศุภากร เจริญศิลป์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นายเสวต แสนแก้ว
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายณฐณน วัฒนอุษา
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสายฝน อาจอาสา
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง