กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัชนี อมรินทร์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกำพล ฤทธิ์กลาง
ครู คศ.2

นายนฤพล เขียนรูปครุฑ
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางธัญพร จันทร์ประโคน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาววารุณี ศรีวันชัย
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวยุพิน พลนรา
ผู้ช่วยครูผู้สอน