กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกำพล ฤทธิ์กลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนฤพล เขียนรูปครุฑ
ครูผู้ช่วย

นางธัญพร จันทร์ประโคน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาววารุณี ศรีวันชัย
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวยุพิน พลนรา
ผู้ช่วยครูผู้สอน