กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณฐณน วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสาวปภาณิน สินโน
ครู คศ.2

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
ครู คศ.2

นายภูมิพัฒน์ โพธิ์สร้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีพร วิทางจีน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวธัญญาลักษณ์ โกมาร
ผู้ช่วยครูผู้สอน