กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธนันท์ ตันโห
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภูริวัฒน์ แสนสระดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา อะโรคา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริญญา หวังประสบกลาง
ครูผู้ช่วย

นายถวัลย์ เย็นเกษม
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาว
ผู้ช่วยครูผู้สอน

Miss Beth Rose Mumbi Kabiru
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ