พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววาสนา กมล
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวอิศราภรณ์ อนุลีจันทร์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวสุรีรัตน์ รุ่งสันเทียะ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายไพศาล คำน้อย
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวศุภรัสมิ์ ขุนหีต
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวอัจฉรา กลิ่นมณฑา
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายจรินทร์ แซ่อึ้ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายทวีศักดิ์ อาจอาสา
บุคลากรสนับสนุนการสอน