ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 98) 06 ส.ค. 65
รายงานการสอนออนไลน์ / การแจกใบงาน สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 64 (ป.1 - ม.6) (อ่าน 15) 23 พ.ย. 64
รายงานการสอนออนไลน์/การแจกใบงาน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 64 (ป.1- ม.6) (อ่าน 9) 23 พ.ย. 64
เลื่อนการรับใบงาน (อ่าน 422) 19 ก.ค. 64
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด (อ่าน 369) 19 ก.ค. 64
15 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 384) 19 ก.ค. 64
12 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการและคณะทำงานบริหารโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือก (อ่าน 331) 19 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 506) 25 ธ.ค. 63
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ (อ่าน 84) 30 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงาน 2 :การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่า (อ่าน 635) 17 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ (อ่าน 635)